Prace Remontowe

Nasi pracownicy są przekonani, że nic idealne nie jest i zawsze znajdzie się coś, co można poprawić, bo do ideału zawsze warto dążyć. Doskonałym odzwierciedleniem tej zasady w życiu codziennym są podejmowane przez naszą firmę prace remontowe w Państwa mieszkaniach i domach marzeń. Remont, według definicji prawa budowlanego jest „wykonywaniem w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym”. Mówiąc prościej, remont jest to czynność zaplanowana przez właścicieli budynku polegająca na przywróceniu funkcjonalności i sprawności techniczno-ekonomicznej danego obiektu.

Warto wiedzieć, że istnieje wiele podobnych prac, które bardzo często są mylnie nazywane pracami remontowymi i są to miedzy innymi:

  • Rekonstrukcja – to dokładne odtworzenie zniszczonego budynku lub jego detali. Proces ten realizowany jest dzięki zachowanym planom, szkicom, czy fotografiom.
  • Adaptacja – to przystosowanie danego budynku do zupełnie nowych funkcji użytkowych.
  • Restauracja – to przywrócenie budowli zmienionej poprzez np. uszkodzenie dawniejszej formy architektonicznej, by podnieść jej wartość artystyczną i użytkową.
  • Konserwacja – to utrzymywanie obiektów zabytkowych w dobrym stanie technicznym.
  • Naprawa – jej definicja jest najbliższa tej, która opisuje remont, natomiast zasadniczą różnicą jest to, że w przeciwieństwie do remontu jest to czynność nieplanowana.

W przypadku remontów budowlanych można mówić o kilku ich rodzajach. W zależności od tego, w jaki sposób remont ma zostać przeprowadzony, w jakim czasie, oraz tego, co ma zostać wzięte pod lupę przez robotników, wyróżnia się:

  • Remonty bieżące – pracownicy naszej firmy dokonają okresowego przeglądu budynku, który jest ważny dla utrzymania doskonałego stanu technicznego w Twoim domu. W razie konieczności dokonamy napraw, które zlikwidują ewentualne przyczyny powodujące uszkodzenia elementów budowlanych lub wyposażenia mieszkania.
  • Remonty interwencyjne – nasi specjaliści zjawią się natychmiast po zgłoszonym przez Ciebie problemie z nagłym uszkodzeniem takim jak pęknięcie rury, wybuch gazu, czy pożar.
  • Remonty kapitalne – kadra pracowników wymieni oraz naprawi wszystkie zniszczone i uszkodzone części wyposażenia budynku. Podczas niego warto abyś pomyślał także o modernizacji różnego rodzaju instalacji w budynku. Gwarantujemy, że nasi robotnicy przywrócą pierwotną wartość Twojego domu, a nawet ja podniosą.